Kundeklausul - Arbeidsrett

Nye regler for kunde- og rekrutteringsklausuler for ansatte - Arbeidsrett. 


1. Hva er en kundeklausul 

Arbeidsmiljølovens definisjon av en kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder i en periode etter arbeidsforholdets opphør. Mange selskaper ønsker å ha kundeklausuler i ansettelseskontraktene sine, da en kundeklausul er med på å beskytte bedriften mot at de ansatte bryter ut og tar med seg kunder som de har arbeidet med mens de var ansatt i selskapet til ny arbeidsgiver eller egen virksomhet. Med virkning fra 1. januar 2016 er det innført regler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A som begrenser og regulerer adgangen til å ha kundeklausuler ovenfor ansatte. Reglene medfører også at selskaper som har kundeklausuler i sine ansettelsesavtaler må endre disse slik at de blir i overensstemmelse med de nye reglene innen 31.12.2016. Andre tilsvarende klausuler er forbud mot å starte konkurrerende virksomhet, såkalte konkurranseklausuler. En kundeklausul må inngås skriftlig for å være gyldig, og det er praktisk å innta dette i ansettelsesavtalen. Kundeklausuler kan ikke gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. 


Det er kun adgang til å avtale at forbudet mom å kontakte kunder skal gjelde for kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller har hatt ansvaret for det siste året før det gis en redegjørelse for klausulen, se nedenfor. Det er ikke noe forbud mot at kunder tar kontakt, noe som vil kunne skape bevismessige utfordringer ved å opprettholde kundeklausuler. Arbeidstaker kan når som helst rette en skriftlig forespørsel til arbeidsgiver og be om en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Dersom arbeidstakeren sier opp skal det ha samme virkning som en forespørsel fra arbeidstaker. Dersom arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren, og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal det gis en redegjørelse samtidig med oppsigelsen. I redegjørelsen må arbeidsgiver angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen. Når det er gitt en redegjørelse er den bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. En kundeklausul faller bort dersom lovens krav til redegjørelse ikke blir oppfylt. Videre bortfaller kundeklausulen dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, les mer om oppsigelse.


Ved oppsigelse som er begrunnet i virksomhetens forhold, som for eksempel nedbemanning, omorganisering eller lignende, bortfaller derfor klausulen automatisk. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver har misligholdt forpliktelser i arbeidsforholdet på en slik måte at det gir arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består skriftlig si opp en kundeklausul. Men oppsigelse kan ikke skje i den perioden arbeidsgiver er bundet av en avgitt redegjørelse. Etter arbeidsforholdets opphør kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå skriftlig avtale om at en konkurranseklausul ikke lenger skal gjelde. I motsetning til konkurranseklausuler er det ikke noe krav om at arbeidsgiver må betale vederlag til arbeidstaker for kundeklausuler. 


Når det gjelder øverste leder for virksomheten er det adgang til å avtale i ansettelsesavtalen at arbeidsmiljølovens begrensninger for kundeklausuler ikke skal komme til anvendelse, slik at det for eksempel kan avtales at klausulen skal gjelde lenger enn ett år, men det fordrer at det samtidig avtales at arbeidsgiver må betale etterlønn/sluttpakke ved opphør av arbeidsforholdet. Avtale om at øverste leder skal unntas fra reglene om kundeklausuler vil kunne inngås i forbindelse med ansettelsen, underveis i arbeidsforholdet eller i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet. 


Kontakt

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål til kundeklausuler eller det er ønskelig med bistand i forhandlinger og utforming av ansettelsesavtale enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha