Fremtidsfullmakt - tips og råd 

Her er en kort forklaring på hva en fremtidsfullmakt er og forhold som du kan tenke igjennom før du bestemmer deg for om du skal lage en slik fullmakt, til hvem og hva din fullmakt skal inneholde.


Hva er en fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere deg fra det tidspunkt du på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fordeler med fremtidsfullmakt i forhold til vanlig vergemål

Dersom du blir ute av stand til å ivareta egne interesser vil Fylkesmannen oppnevne en verge for deg i henhold til vergemålsloven. Dette kan for eksempel være ektefelle eller barn.

Ved vanlig vergemål er det mange beslutninger vergen må få Fylkesmannens godkjennelse til, som salg av eiendom, større gaver eller arveforskudd, det kan ta tid, og det er ikke alltid at
samtykke gis, og vergen har regnskaps- og rapporteringsplikt til Fylkesmannen.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du ta kontroll og bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser og forvalte dine verdier dersom du i fremtiden ikke er i stand til dette selv, og avhengig av innhold og omfang kan den helt eller delvis erstatte vanlig vergemål.

En fremtidsfullmakt gir således større grad av selvbestemmelse, og den kan også bidra til å gjøre det lettere for familie og arvinger å overta eiendom eller fordele økonomiske verdier dersom du blir dement og kommer på sykehjem og før du faller bort.

Det er viktig å tenke igjennom hva du ønsker, også hensynet til deg selv, og ikke bare lager en fremtidsfullmakt kun av hensyn til pårørende.

Formkrav

Fullmakten må være skriftlig, underskrives av deg og to vitner må bekrefte underskriften din. Fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Fremtidsfullmaktens innhold og omfang

En fremtidsfullmakt kan omfatte både personlige og økonomiske forhold, eller
begrenses til et av disse.

En fullmakt som gir fullmektigen rett til å ivareta dine personlige forhold vil blant
annet, med mindre du har unntatt noen av disse, omfatte forhold som hvor du skal bo, hvilke fritidsaktiviteter eller ferie du skal delta i, inngåelse av lege- og tannlegeavtaler, representere deg ovenfor Nav, kommune og sykehjem, og innlevering av klager på ytelser og behandlinger. Fullmakten kan også omfatte myndighet på helse- og sosialområdet.

Dersom du gir fullmakt til å ivareta økonomiske forhold vil det normalt omfatte betaling av gjeld og andre utgifter, kjøp og salg av eiendeler, forsikringsspørsmål, håndtering av bankkonti og selvangivelse, utleie av eiendom, søknader om økonomiske ytelser, mottak eller avslag
på falt arv på dine vegne og løpende investering av dine midler.

Du kan gjerne gå i detaljer når det gjelder de respektive forhold, om du eier både bolig og hytte, kan du klargjøre om fullmakten omfatter salg av begge eller bare en av dem osv.

En fullmektig kan gi vanlige gaver på dine vegne, som fødsels-, jul- og bryllupsgaver. Andre gaver kan bare gis hvis det er angitt særskilt i fullmakten. Det samme gjelder arveforskudd. Dersom fullmektigen skal ha rett til å gi gaver, bør du presisere at det skal sørges for at det til enhver tid gjenstår tilstrekkelige midler til å ivareta dine interesser og behov.

Fullmektigen skal holde fullmaktsgiverens midler atskilt fra sine egne, for eksempel skal bankkonti fremdeles stå i fullmaktsgiverens navn.

Fullmektigen skal oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon om de avgjørelser som blir tatt på fullmaktsgiverens vegne, men dette kan avpasses ut ifra de respektive oppgaver og handlinger som foretas.

Hvem kan være fullmektig

Fullmektigen må være en fysisk person (ikke selskap), og kan for eksempel
være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du
som du stoler på.

Dersom du oppnevner flere fullmektiger, kan det være hensiktsmessig og for å unngå «byråkrati» å bestemme at en av fullmektigene skal foreta dagligdagse disposisjoner som betaling av utgifter, mens større og mer betydningsfulle avgjørelser som salg av eiendom,
større gaver eller arveforskudd skal tas av fullmektigene i fellesskap.

Siden livstilstanden til fullmektigen også kan endres, kan du vurdere å oppnevne en
«reservefullmektig».

Du bør avklare med vedkommende om han/hun er villig til å være din fullmektig.

Krav på vederlag

Fullmektigen har normalt rett til dekning av sine nødvendige utgifter.

Fullmektigen kan også, når det er rimelig, beregne seg et passende vederlag om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, dog ikke så vanlig om fullmektigen er et nært familiemedlem. Du har anledning til å presisere dette nærmere om du ønsker.

Oppbevaring og registrering

Du bør sørge for god og sikker oppbevaring av fremtidsfullmakten, og informere
fullmektigen om hvor du har lagret denne. Du kan også vurdere å informere din
fastlege om at du har laget en fullmakt, særlig hvis du ikke har noen pårørende.

Det er ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter, men etter at den har
trådt i kraft kan fullmektigen be om stadfesting av fullmakten hos Fylkesmannen.
Ved å motta attest fra Fylkesmannen kan det være enklere for fullmektigen å ivareta
sine oppgaver ovenfor tredjemenn. Stadfesting er dessuten nødvendig dersom fullmakten omfatter salg av eiendom.

Kan man endre eller trekke tilbake en fremtidsfullmakt

Du kan trekke tilbake fremtidsfullmakten så lenge du er i god helse og har evne
til å forstå betydningen av dette. 

Men når fullmakten har trådt ikraft kan du ikke, naturlig nok, endre eller kalle
den tilbake, med mindre tilstanden som utløste fullmakten var av en slik
karakter at din helsesituasjon senere har forbedret seg, slik at du ikke lenger
har behov for en fullmektig.


Ta gjerne kontakt med advokat Raaness på 92 88 14 58 eller ved å bruke kontaktskjemaet dersom du ønsker hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt. 

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha