Krav på prisavslag eller erstatning ved arealavvik/arealsvikt på bolig

Dersom du oppdager at boligen du har kjøpt har et mindre areal enn det som ble opplyst av selger eller megler i forbindelse med kjøpet, kan du ha krav på prisavslag eller erstatning av selger. I følge avhendingsloven § 3-8 har boligen en mangel dersom det er gitt feil opplysninger om boligen, for eksempel i annonsen, salgsprospektet, kjøpekontrakten eller av megler på visning, og opplysningen ikke er rettet i tide. Vurderingen er objektiv og det foreligger en mangel selv om selgeren ikke har gitt feil opplysninger med vilje. Men for at du skal kunne ha krav på prisavslag eller erstatning ved arealavvik må feilen ha påvirket kjøpsavtalen, som i praksis betyr at du må sannsynliggjøre at arealet var en forutsetning for hele kjøpet, eller at du hadde betalt mindre for boligen dersom du hadde fått riktige opplysninger om boligens faktiske areal. Dersom megleren har utvist uaktsomhet kan det også foreligge grunnlag for å rette krav om erstatning mot megleren.


Hvor stort må arealavviket være for å kunne få prisavslag eller erstatning 

Svaret på dette beror på en individuell og konkret vurdering. I rettspraksis er det eksempler på at kjøper har blitt tilkjent prisavslag ved arealsvikt på 7,5 %, mens krav har blitt avslått ved 5 % arealsvikt. Feil opplysning om areal tillegges større betydning ved mindre leiligheter enn store hus. Det kan også ha betydning hvilket rom eller del av boligen som har mindre areal enn det som er opplyst. 


Prisavslaget størrelse ved mindre areal på boligen enn opplyst av selger

Domstolene tar ofte utgangspunkt i det matematisk avviket og multipliserer dette med kvadratmeterprisen. Men flere forhold spiller inn ved beregningen og vurderingen er skjønnsmessig og prisavslaget havner gjerne på et sted mellom 50-100 % av det matematiske avviket. Avviket må være stort for å kunne nå frem med krav om heving av kjøpet, og i tillegg kan det argumenteres for at det må foreligge spesielle grunner som tilsier heving på grunn av arealavvik. 


Frist for å fremme krav om prisavslag 

Avhendingslovens absolutte frist for å reklamere på mangler ved boligkjøp er fem år fra overtakelse av boligen. Men kjøper kan ikke sitte stille og vente, da loven også sier at kjøper må reklamere innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. I tillegg må kjøper være oppmerksom på reglene i foreldelsesloven som i visse tilfeller innebærer at krav på prisavslag foreldes etter 3 år, slik at det ikke er sikkert at man har kravet i behold selv om det reklameres innenfor avhendingslovens frister. 


Det bør alltid innhentes og fremlegges en kontrollmåling fra en takstmann, men det er ikke nødvendig at denne foreligger når man reklamerer, og i visse tilfeller kan man heller ikke vente på en slik rapport før man reklamerer dersom det er fare for at man kan komme til å oversitte noen av fristene.


Bistand

Tvister relatert til boligkjøp kan være kompliserte og bistand fra advokat kan være en fordel. Hjem- og innboforsikringer dekker som regel utgifter til advokat inntil 100.000,-. 


Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness dersom det er spørsmål. Enten på 928 81 458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirmaet Raaness ("vi" eller "oss"). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

Les vår personverneklæring her.

hCaptcha